Strona główna

Strona główna

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Zdjęcie

Adres siedziby:
ulica: Warzywna 1
     miejscowość: Pabianice
   kod pocztowy: 95-200
   województwo: łódzkie

 Telefon:
         tel.    +48 042 215-97-72
         tel.    +48 042 215-95-37
        fax.    +48 042 215-95-37W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy naszych petentów o ograniczenie osobistego załatwiania spraw do niezbędnego minimum.

W sprawach pilnych i nagłych, wizyty należy uzgadniać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu:
 42 21-95-37,
lub odpowiedniego działu organizacyjnego ZDM (numery telefonów znajdują się w zakładce "Kadra pracownicza").

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt: mailowy - e-mail:
 sekretariat@zdm.pabianice.pl

Dotyczy to również przyjęć interesantów przez Dyrektora i jego zastępców. Jeżeli nie są to sprawy pilne prosimy o ich odłożenie na termin późniejszy.Szanowni Państwo !


Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (519kB) pdf

________________________________________________________________________________________


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZDM, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji ZDM powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez ZDM w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Zarząd Dróg Miejskich  w Pabianicach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Zarząd Dróg Miejskich nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Zarządu Dróg Miejskch  w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Warzywna 1 , 95-200 Pabianice;
  • złożyć osobiście w sekretariacie ZDM;
  • przesłać na numer fax: +48 42 215 95 37;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdm.pabianice.pl

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek ZDM ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas ZDM może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku ZDM, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora ZDM, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

W przypadku bezczynności ZDM wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
________________________________________________________________________________________


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

metryczka


Wytworzył: Rafał Kilańczyk (10 kwietnia 2015)
Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2015, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Rafał Kilańczyk (23 marca 2020, 11:14:34)
Zmieniono: upd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 60051